СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ БУРЛАКИ АНТОНА АНАТОЛІЙОВИЧА

 СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ БУРЛАКИ АНТОНА АНАТОЛІЙОВИЧА

 

 

№ п/п Назва роботи Характер роботи Вихідні дані Обсяг

Співавтори

1 Тимус при демієлінізації і після лазерного опромінення Тези Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. Київ, 2003, С. 79-80. 2 Н.О. Мельник
2 Морфометричний аналіз тіл нейронів стовбура головного мозку та рівні генерування NO при демієлінізації і після лазерного опромінення Тези Збірка тез 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю. Київ, 2005, С. 107-108. 2 Н.О. Мельник
3 Супероксидні радикал-аніони та оксид азоту в патогенезі раку молочних залоз Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, до 165-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та 125-річчя Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя. Київ, 2006, С. 136. 1
4 Вплив антикоагулянтів на показники окисного стресу та виживаність хворих на рак прямої кишки.

 

 

Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, №3. Київ, 2007, С. 146. 1 Ю.М. Лещенко, О.С. Зотов, В.Є. Чешук
5 Роль окисних модифікацій ДНК (8-oxodGu, 8-oxoG) в патогенезі раку молочних залоз Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ВООЗ, всесвітньому дню здоров’я 2008 р., захисту здоров’я від змін клімату. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Київ, 2008, С. 48-49. 2
6 Окисні пошкодження ДНК у Хворих із І-ІІ стадіями раку молочної залози Тези Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Чернівці, 2008, вип.10, С. 39-40. 2
7 Вплив антикоагулянтів на показники окисного стресу та виживаність хворих на рак прямої кишки. Стаття Український журнал гематології та трансфузіології, №2 (8), 2008 С.34-40. 7

А.П. Бурлака, Є.П. Сидорик,

І.І. Ганусевич, Д.В. М’ясоєдов, Ю.М. Лещенко, Ю.В. Горпинко

8 High formation of superoxide anion and nitric oxide, and matrix metalloproteinases activity in vascular wall of rectal carcinoma vessels Стаття Exp. Oncol.-2006, 4.- p.323-325.

 

3

A.P. Burlaka,

E.P. Sidorik,

I.I. Ganusevich, Yu.M. Leschenko, S.P. Osinsky.

 

9 The study of green tea bioconcentates as radioprotectors in animals after chronic irradiation (90Sr) Стаття Current problems of radiation research. Proceedings of the 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society Kyiv, Ukraine, August 22-25, 2006. Р. 85-96. 12

A. Burlaka,

A. Lypska,

N. Rodionova,

L. Buchynska,

I. Nesyna,

O. Bilyk,

E. Sydorik,

M. Druzhyna

10

Мітохондріальні радикальні форми кисню (РФК) та NO – тригери гіпоксії при раку молочної залози Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, №3. Київ, 2008, С. 155. 1
11 Редокс-стан мітохондрій: вплив на ріст та прогресування пухлинного процесу у хворих на рак шлунка Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, №1. Київ, 2009, С. 106-107. 2

12

Перспективи застосування СоQ10 в комплексному лікуванні хворих на рак молочних залоз Тези ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу. Тернопіль, 2009, С. 165. 1

13

Дисфункція мітохондрій та терапевтичні стратегії її регуляції у хворих на рак молочної залози Стаття Науково-практичний журнал Донецького обласного протипухлинного Центру №3-4 2009р. С. 247-253. 7 Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Чулаєвська О.М., Щепотін І.Б.

14

Роль радикальних форм кисню та оксиду азоту в патогенезі раку шлунка Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, №3. Київ, 2009, С. 240 1
15 Дисфункція мітохондрій у хворих на рак шлунка, її вплив на прогресію та метастазування Тези Український науково-медичний молодіжний журнал, Спеціальний випуск, присвячений всевсітньому дню здоровя, Київ 2010, С. 173-174. 2
16 Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на рак шлунка (огляд літератури та власних досліджень) Стаття Український медичний часопис, актуальні питання клінічної практики, Київ 2010, №4 (78). С.67-69 3 І.Б. Щепотін, О.В. Васильєв, В.В. Приймак, Д.О. Розумій, А.В. Лукашенко, Ю.О. Жуков.
17 Оценка прогностической ценности сторожевых лимфоузлов при раке желудка Тези VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ, материалы съезда, 1-4 октября 2010 г. Душанбе. С. 207. 1 И.Б. Щепотин, Д.А. Розумей, А.И. Штанько, В.И. Кульминский, О.В. Васильев, А.В. Лукашенко, Ю.А. Жуков.
18 Способ индивидуализации назначения полихимиотерапии у больных раком желудка Тези VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ, материалы съезда, 1-4 октября 2010 г. Душанбе. С. 208. 1 И.Б. Щепотин, А.В. Лукашенко.
19 Патент не корисну модель №51093 Україна МПК (2009) G01N 33/68. Спосіб визначення чутливості хворих на поширений рак шлунка до поліхіміотерапії Патент Опублік. 25.06.2010. Бюл. №12. С.12 1

І.Б. Щепотін,

А.В. Лукашенко, М.М. Мельник, А.А. Бурлака, В.В. Приймак, О.В. Васильєв, Д.О. Розумій, Ю.О.Жуков

21 Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на рак шлунка Стаття Онкологія т.12, №4 (46) 2010. С. 400-401. 2

І.Б. Щепотін,

А.В. Лукашенко,

22 Мітохондріальний редокс-контроль прогресування раку шлунка Тези Онкологія т.12, №4 (46) 2010. С. 399. 1

І.Б. Щепотін,

А.В. Лукашенко,

23 Аналіз молекулярних маркерів ефективності лікування раку шлунка Тези Український науково-медичний молодіжний журнал. Науково-практичне видання. Спеціальний випуск №1 2011 issn 1996-353x. С. 72-73. 2
24 Individualization of chemotherapy for gastric cancer patients Тези IGCC 2011 9th international gastric caner congress. – Korea, Seuol. – P 585. 1 I.B.Schepotin, A.V.Lukashenko
25 Перспективи використання біологічних маркерів чутливості клітин раку шлунка до хіміотерапії Стаття Клиническая онкология. Спеціальний випуск І (2011). Науково-практична конференція з міжнародною участю 05-06 травня 2011 р. (Київ). – С. 60-63. 4 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій, Ю.О. Жуков.
26 Вивчення статусу сторожових лімфатичних вузлів при хірургічному лікування раку шлунка Стаття Клиническая онкология. Спеціальний випуск І (2011). Науково-практична конференція з міжнародною участю 05-06 травня 2011 р. (Київ). – С. 68-71. 4

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій, Ю.О. Жуков,

О.Т. Енгел,

Д.Є. Махмудов, О.І. Штанько,

В.І. Кульмінський, М.О. Волк

27 Безпосередні результати виконання оментобурсектомії при хірургічному лікуванні хворих на рак шлунка Тези Клиническая онкология. Спеціальний випуск ІІ (2011). ХІІ з’їзд онкологів України. 20-22 вересня 2011р. Судак, Автономна республіка Крим. – С. – 109. 1 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій, Ю.О. Жуков, М.О. Волк
28 Обгрунтування вибору неоад’юватної полі хіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на рак шлунка Тези Клиническая онкология. Спеціальний випуск ІІ (2011). ХІІ з’їзд онкологів України. 20-22 вересня 2011р. Судак, Автономна республіка Крим. – С. – 110. 1

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій,

В.В. Приймак,

Ю.О. Жуков

29 Результати хірургічного лікування раку шлунка із застосуванням мультимодальної програми Fasttrack surgeru Тези Клиническая онкология. Спеціальний випуск ІІ (2011). ХІІ з’їзд онкологів України. 20-22 вересня 2011р. Судак, Автономна республіка Крим. – С. – 110. 1

І.Б. Щепотін,

О.О. Колеснік,

А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, Д.О.  Розумій, Ю.О. Жуков,

Д.Е. Махмудов

30 Вивчення статусу сторожових лімфатичних вузлів при хірургічному лікуванні раку шлунка Тези Клиническая онкология. Спеціальний випуск ІІ (2011). ХІІ з’їзд онкологів України. 20-22 вересня 2011р. Судак, Автономна республіка Крим. – С. – 112. 1

І.Б. Щепотін,

О.О. Колеснік,

А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, Д.О.  Розумій, Ю.О. Жуков,

О.І. Штанько,

В.І. Кульмінський, М.О. Волк

31 РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНЫХ С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ

ЖЕЛУДКА

Тези VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ.                       Астана Республика Казахстан 5-7 сентября 2012 г. Эпидемиология злокачественных новообразований. С. – 100. 1

И.Б. Щепотин,

Е.А. Колесник, Д.А. Розумей,

А.В. Лукашенко В.В. Приймак, Ю.О. Жуков

32 ПРИМЕНЕНИЕ ОМЕНТОБУРСЭКТОМИИ  В

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ

ЖЕЛУДКА

Тези VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ.                       Астана Республика Казахстан 5-7 сентября 2012 г. Эпидемиология злокачественных новообразований. 1

И.Б. Щепотин,

Е.А. Колесник,

А.И. Штанько,

Д.А. Розумей,

А.В. Лукашенко В.В. Приймак, Ю.О. Жуков,

М.А. Волк

33 ПРИМЕНЕНИЕ  КОМБИНИРОВАННЫХ ДОСТУПОВ

ПРИ РЕЗЕКЦИЯХ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ

Тези VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ.                       Астана Республика Казахстан 5-7 сентября 2012 г. Эпидемиология злокачественных новообразований. 1

И.Б. Щепотин,

Е.А. Колесник,

Д.А. Розумей,

А.В. Лукашенко В.В. Приймак, Ю.О. Жуков

 

34 ОПТИМИЗАЦИЯ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА

Тези VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ.                       Астана Республика Казахстан 5-7 сентября 2012 г. Эпидемиология злокачественных новообразований. 1

И.Б. Щепотин,

Е.А. Колесник,

Д.А. Розумей,

А.В. Лукашенко В.В. Приймак

 

35 Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих на рак шлунка: обґрунтування призначення та оцінка ефективності Стаття Клиническая онкология. №6 (2) 2012 : Опухоли органов брюшной полости. С. 26-30. 5

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій, О.М. Грабовий, О.О. Халілеєв, І.В. Разумейко

 

 

 

36 Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка

 

Патент Опублік. 10.01.2013. Бюл. №1. С 12. 1

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, О.О. Халілєєв, Д.О. Розумій, В.В. Приймак

 

37 Спосіб поліпшення локального контролю при хірургічному лікуванні хворих на рак шлунка. (Спосіб підвищення радикалізму операцій при раку шлунка)

 

Патент Опублік. 10.01.2013. Бюл. №1. С.15. 1 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В.Лукашенко,  О.І. Штанько, І.М. Малигін,

В.І. Кульмінський, Д.О. Розумій, В.В. Приймак

 

38 Методика хірургічного лікування хворих на рак шлунка без застосування

гемотрансфузій

Патент Опублік. 25.12.2012. Бюл. №24. С.21. 1

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В.Лукашенко,  О.І. Штанько, І.М. Малигін,

В.І. Кульмінський, А.А. Бурлака, Д.О. Розумій, В.В. Приймак

 

39 Метод індивідуалізації показань до розширених лімфодисекцій

у хворих на рак шлунка

 

Патент Опублік. 25.12.2012. Бюл. №24.С.42. 1

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В.Лукашенко,  О.І. Штанько, І.М. Малигін,

В.І. Кульмінський, Д.О. Розумій, В.В. Приймак

 

40 Спосіб підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак шлунка Патент Опублік. 25.12.2012. Бюл. №24. С.26. 1

І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В.Лукашенко,  О.І. Штанько, І.М. Малигін,

В.І. Кульмінський, Д.О. Розумій, В.В. Приймак

 

41 Neoadjuvant chemotherapy within combined treatment gastric cancer patients: rationale use and evaluation of effectiveness Тези 10-th international gastric cancer congress. June 19-22, 2013. Verona, Italy. P. 7. 1 I.B.Schepotin, A.V.Lukashenko, O.Kolesnik, D.Rozumiy
42 Gastrectomy with bursectomy versus standard gastrectomy for gastric cancer: results of single center randomized trial Тези 10-th international gastric cancer congress. June 19-22, 2013. Verona, Italy. P. 202. 1 I.B.Schepotin, A.V.Lukashenko, O.Kolesnik, D.Rozumiy
43 D2 gastrectomy with versus without bursectomy for gastric cancer: result of single randomized trial Тези Annals of oncology. Esmo 15th world congress on gastrointestinal cancer 3-6 july 2013, Barcelona Spain. P.65. 1 I.B.Schepotin, O.Kolesnik, D.Rozumiy
44 Clinical experience of modified gastroesofageal anastomosis in proximal gastrectomy Тези Annals of oncology. Esmo 15th world congress on gastrointestinal cancer 3-6 july 2013, Barcelona Spain. P.65. 1 I.B.Schepotin, O.Kolesnik, D.Rozumiy
45 Simultaneous nad staged resections in patients with synchronous colorectal liver metastases Тези Annals of oncology. Esmo 15th world congress on gastrointestinal cancer 3-6 july 2013, Barcelona Spain. P.103. 1 I.B.Schepotin, O.Kolesnik, D.Rozumiy
46 Multivisceral resections  for T4 gastric cancer Тези Annals of oncology. Esmo 15th world congress on gastrointestinal cancer 3-6 july 2013, Barcelona Spain. P.64. 1 I.B.Schepotin, O.Kolesnik, D.Rozumiy
47 Neoadjuvant chemotherapy within combined treatment gastric cancer patients, evaluation of effectiveness Тези Annals of oncology. Esmo 15th world congress on gastrointestinal cancer 3-6 july 2013, Barcelona Spain. P.56. 1 I.B.Schepotin, O.Kolesnik, D.Rozumiy
48 Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метастатическим колоректальным раком Стаття Клиническая онкология. №2.  2013 : Опухоли органов брюшной полости. С. 32-37. 7 Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., приймак В.В., Лаврик Г.В., Халилеев А.А., Куценко Л.Б.
49 Хирургическое лечение метастатического рака прямой кишки с синхрон¬ным пора-жением печени Стаття Клиническая онкология. — 2014. — № 1 (13). — С. 6—11. 7 И.Б. Щепотин, Е.А. Колесник, А.В. Лукашенко, А.А. Бурлака, В.В. Приймак
50 Поєднання in situ розділення печінки та лігування ворітної вени у хворих на ко-лоректальний рак з метастатичним ураженням печінки Стаття Клініч¬на хірур-гія. — 2014. — № 11. — С. 8—13. 6 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, А.А. Бурлака, В.В. Приймак, О.В. Ганіч
51 Досвід виконання резекцій печінки у хворих на метастатичний колорек¬таль¬ний рак Стаття Клиническая онкология. — 2015. — № 2 (18). — С. 18—21. 4 О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, М.О. Волк, Ю.О. Жуков, Г.В. Лаврик
52 Колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: вплив хі-рургічної стратегії на результати та собівартість лікування Стаття Галицький медичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 42—44. 3 О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, М.О. Волк, Ю.О. Жуков
53 Результати хірургічного лікування хворих на метастатичний колоректальний рак з синхронним ураженням печінки Стаття Клінічна хірургія. — 2015. — № 4. — С. 23—27. 5 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко, В.В. Приймак
54 Фактори прогнозування тривалості життя хворих на метастатичний колоректаль-ний рак за синхронного ураження печінки після хірургічного лікування Стаття Клінічна хірургія. — 2015. — № 5. — С. 20—22. 2 О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, Ю.О. Жуков, Д.Е. Махмудов, М.О. Волк, І.Б. Щепотін
55 The impact of postoperative complications and implication of a multimodal enhanced recovery programme on long-term outcomes of surgical treatment of colon cancer pa-tients Стаття Онкология. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 102—106. 6 O.O. Kolesnik, I.I. Lisnyt, A.A. Shudrak, A.V. Lukashenko, D.E. Mahmudov, A.A. Burlaka
56 Результаты применения мультимодальной программы Fast Track Surgery в хирургическом лечении больных раком ободочной кишки Стаття Евразийский онкологический журнал. — 2015. — № 2 (05). — С. 85—97. 17 Е.А. Колесник, И.И. Лесной, Д.Э. Махмудов, А.В. Лукашенко, В.В. Приймак, Ю.А. Жуков, А.А. Бурлака, М.А. Вовк
57 Патент на корисну модель № 85203, 9 МПК А 61 В 17/00. Спосіб хірургічного лікування хворих на синхронний метастатичний колоректальний рак Патент Національний ме-дичний університет імені О.О. Богомольця ; Національний інститут раку. — № u201306790 ; заявл. 31.05.13 ; опубл. 11.11.13. — Бюл. 21. 1 Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В.
58 Патент на корисну модель № 85202, 9 МПК А 61 В 17/00. Спосіб комбінованого лікування на синхронний метастатичний колоректальний рак Патент Національний медичний університет імені О.О. Богомольця ; Національний інститут раку. — № u201306789 ; заявл. 31.05.13 ; опубл. 11.11.13. — Бюл. 21. 1 Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В.
59 Патент на корисну модель № 94105, 9 МПК A 61 В 6/00. Спосіб комбінованого лі-кування хворих на рак прямої кишки Патент Національний інститут раку. — № u201405850 ; заявл. 30.05.2014 ; опубл. 27.10.2014. — Бюл. 20. 1 Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Іванкова В.С., Столярова О.Ю., Безносенко А.П., Карач І.П., Висоцький О.В., Пішак Д.М., Єрко І.П., Балабушко С.Б.
60 Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метас-татическим колоректальным раком Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Національний інститут раку. — З. № 55000; зареєстровано 27.05.2014. 1 Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В.
61 Спосіб виконання комбінованих розширених гемігепатектомій у хворих на синх-ронний метастатичний колоректаальний рак Патент Національний медичний університет імені О.О. Богомольця ; Національний інститут раку. — № u201306789 ; заявл. 16.07.14 ; опубл. 25.12.14. — Бюл. 24. 1 Щепотін І.Б., Бурлака А.А., Колес-ник О.О., Лукашенко А.В., Приймак В.В., Жуков Ю.О.
62 Хирургическое лечение метастатического рака прямой кишки с синхронным поражением печени Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Національ-ний інститут раку. — З. № 55001; зареєстровано 27.05.2014. 1 Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В.
63 Метод хірургічного лікування хворих на метастатичний рак прямої кишки із синхронним ураженням печінки Інформаційний лист Інформаційний лист (№ 326—2014). — К., 2014. — 8 с. 8 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лу¬ка¬шенко, А.А. Бурлака, В.В. Приймак
64 Синхронні та етапні резекції печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак

 

Тези Всеукр. науч.-практ. конф. “Актуальные проблемы клинической хирургии” : тез. докл. (26—27 мая 2013 г., Киев) // Клінічна хірур-гія. — 2013. — № 4 (додаток). — С. 65. 1 І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, А.А. Бурлака,

В.В. Приймак, О.О. Халілєєв

65 Surgical management of synchronous colorectal liver metastases Тези ECCO 17 — ESMO 38 — ESTRO 32 European Cancer Congress : аbstr. 29 September — 1 October 2013, Amsterdam, Netherlands // European Journal of Cancer. — 2013. — Vol. 49. — P. 2241. 1 I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Lukashenko, V. Priymak, A. Burlaka
66 Synchronous and staged resections of colorectal primary and hepatic metastasis Тези 10-th Congress Europian-African Hepato Pancreato Biliary Association : аbstr. Belgrade, Serbia, 29—31 may 2013. — Belgrade, 2013. — Р. 25. 1 I. Shchepotin, A. Lukashenko, O. Kolesnik, A. Burlaka
67 Surgery for synchronous liver metastases from colorectal cancer Тези 10-th Anniversary of the EFR European Federation for Colorectal Cancer (EFR). Vienna, Austria. April 4—6, 2013 // European Surgery. — 2013. — Vol. 45, suppl. 1. — P. 13. 1 I.B. Shchepotin, O.O. Kolesnik, A.V. Lukashenko, A.A. Burlaka
68 Surgical managment of synchronous colorectal liver metastases: simultaneous versus staged resection Тези ESMO 16th world congress on gastrointestinal. 25—28 June 2014, Bar-celona, Spain // Ann. Оncology. — 2014. — Vol. 25, suppl. 2. — P. 89. 1 I.B. Shchepotin, O.O. Kolesnik, A.V. Lukashenko, A.A. Burlaka, V.V. Primak
69 Results of surgical treatment of colon cancer with implementation of a multimodal en-hanced recovery program Тези ESMO 16th world congress on gastro-intestinal cancer. 25—28 June 2014, Barcelona, Spain // Ann. Оncology. — 2014. — Vol. 25, suppl. 2. — P. 96. 1 I.B. Shchepotin, O.O. Kolesnik, A.V. Lukashenko, A.A. Burlaka, V.V. Primak, A.P. Beznosenko
70 Choice of preoperative radiotherapy in treatment of distal T2-3N +/– rectal cancer Тези ESMO 16th world congress on gastrointestinal can-cer. 25—28 June 2014, Barcelona, Spain // Ann. Оncology. — 2014. — Vol. 25, suppl. 2. — P. 103. 1 I.B. Shchepotin, O.O. Kolesnik, V. Ivankova, A.N. Grabovoy, A.P. Bezno¬senko, D.E. Makhmudov, A.A. Burlaka
71 Glissonean approach in associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS) Тези EJSO European Journal of Surgical Oncology. — 2014. — Vol. 40, iss. 11. — P. S32 (61). 1 I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Lukashenko, A. Burlaka
72 Multivisceral resections as a treatment option for locally advanced colorectal cancer with bladder involvement Тези EJSO European Journal of Surgical Oncology. — 2014. — Vol. 40, iss. 11. — P. S105—106 (262). 1 I. Shchepotin, E. Stakhovskiy, O. Kolesnik, A. Lukashenko, D. Mahmudov, A. Beznosenko, V. Prymak, A. Burlaka
73 Long-term outcomes of surgical treatment of colorectal neuroendocrine tumours Тези EJSO European Journal of Surgical Oncology. — 2014. — Vol. 40, iss. 11. — P. S106 (263). 1 I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Lukashenko, D. Mahmudov, A. Beznosenko, A. Burlaka
Simultaneous and staged resections of primary colorectal cancer with synchronous liver metastases Тези EJSO European Journal of Surgical Oncology. — 2014. — Vol. 40, iss. 11. — P. S140 (362). 1 I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Lukashenko, V. Prymak, A. Burlaka
74 Surgical treatment of rectal cancer with synchronous liver metastasis Тези EJSO European Jour¬nal of Surgical Oncology. — 2014. — Vol. 40, iss. 11. — P. S 140—141 (363). 1 I. Shche¬potin, O. Kolesnik, A. Lukashenko, V. Prymak, A. Burlaka
75 Surgical management of patients wish synchronous rectal liver metastasis Тези 24th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists : materials “Multidisciplinary Treatment of G1 Cancer”. 5—7 December, 2014, Medical University of Vienna, Austria. — Vienna, 2014 // Hepato-Gastroenterology. — 2014. — Vol. 61, suppl. 1. — P. 6. 1 I. Shchepotin, A. Lukashenko, A. Burlaka, O. Kolesnik, V. Prymak, Y. Zhukov
76 Surgical management of synchronous colorectal liver metastases: Si¬multaneous versus staged resections Тези 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association : abstr., 22—27 March 2014, Seoul, Korea // HPB. — 2014. — Vol. 16, suppl. 2. — Р. 123 (FO02-05). 1 A. Burlaka, A. Lukashenko, O. Kolesnik, V. Prymak
77 Results of surgical treatment patients with colorectal cancer and synchronous liver metastases Тези 9th In-ternational European Federation for Colorectal Cancer (EFR) Congress: : abstr., Vienna, Austria, April 9th—11th, 2015 // Hepato-Gastroenterology. — 2015. — Vol. 136, suppl. 1. — P. 20-21. 1 A. Burlaka, O. Kolesnik, A. Lukashenko, V. Primak, I.B. Shchepotin
78 Молекулярне профілювання пухлини та віддалених метастазів при метастатичному колоректальному раку (огляд літератури) Стаття Здоров’я України. – 2016. – №3. – С. 15 – 25. 10 О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко
79 Гостра печінкова недостатність та її управління в ранньому післяопераційному періоді (огляд літератури) Стаття Клінічна хірургія. – 2016 . – №5. – С. 34–37. 3 А.А. Бурлака, А.В. Лукашенко, М.О. Волк,  В.В. Приймак, Ю.О. Жуков, О.О. Колеснік
80 Principles of acute liver failure detection and its management in early postoperative period (review) Стаття Oncology. – 2016. – №2. – P. 11–16. 5 А.А. Burlaka, О.О. Kolesnik
81 Прогностична значущість волюметрії при розширених резекціях печінки Стаття Онкологія. – 2016. – Т.18(2). – С. 1–5. 4 О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, О.В. Ганіч, М.І. Палій, Т.С. Головко
82 Volumetric aspects of the extensive liver resections planning Стаття The Pharma Innovation Journal 2016. – 5(7). – Р.112–117. 5 А.А. Burlaka, О.О. Kolesnik, О.V. Ganich, Т.S. Golovko
83 Prognostic value of microsatellite instability in adjuvant treatment of colorectal cancer Стаття Experimental Oncology. – 2016. – №3 (1). – С. 15-21. 6 O.O. Kolesnik, D.E. Makhmudov

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *